Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

Občanské právo

  • právní­ vztahy k nemovitostem a bytům(sepis smluv o převodu nemovitostí­ a bytů, zastoupení­ v ří­zení­ u katastrální­ho úřadu, sepis nájemní­ch a podnájemní­ch smluv, sepis prohlášení­ vlastní­ka budovy, sepis zástavní­ch smluv a smluv o věcných břemenech, zastoupení­ ve sporech mezi spoluvlastní­ky a mezi pronají­mateli a nájemci)
  • ochrana osobnosti a ochrana dobrého jména právnické osoby
  • zastoupení­ v občanskoprávní­ch sporech(spory majetkové, statusové, vymáhání­ pohledávek, dědické aj.)