O mně

Mgr. et Mgr. Patrik Tauer

Pozice: Samostatný advokát ev. č. ČAK 09890

Vzdělání: PFUK 2000, FFUK 2005

Praxe: Advokátem od r. 2003

Pobočka: Švihov, Nádražní 291

Zvláštní specializace: Mezinárodní únosy dětí, náhrada škody v insolvenčním řízení

Jazyky: čeština, němčina, angličtina, japonština, francouzština a italština

Nar. 1976 v Klatovech, v lednu 2000 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy, v únoru 2005 absolvoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor japanistika, v denní magisterském programu. 2000 až 2005 pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Jiří Nykodým & spol. v Praze, po odchodu JUDr. Jiřího Nykodýma na Ústavní soud České republiky v prosinci 2003 jako společník sdružení. Od 2005 se advokát zaměřuje na poskytování právních služeb malým a středně velkým společnostem nejen z České republiky, nýbrž i ze zahraničí, které tvoří převážnou část jeho klientely. Pro tyto klienty vyřizuje jak ad hoc případy, tak jim poskytuje právní služby na základě trvalé spolupráce.

FILOSOFIE

Životní:

„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (ev. Lukáše 14)

„Věrnost a Ohleduplnost“ (Konfucius, Hovory, Kniha IV./15)

„Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere,” tedy „poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří” (Domitius Ulpianus)
Je velmi zajímavé a překvapující, v kolika filosofických a morálních aspektech (úcta k rodičům, kategorický imperativ, odmítání trestu smrti atd.) jsou si tak vzdálené křesťanství a konfucianismus tak blízké. Ulpián pak musel být zmíněn nejen proto, že tyto webové stránky jsou přece jen trochu o právu, ale také proto, že to prý byl nejlepší římský právník.

Pracovní:

Píle a skromnost. Klienta je třeba získat si a udržet pílí a skromností, nikoliv stupidními řečmi o tom, že jsem nejlepší; advokát, který toto tvrdí, je z 99% buď blázen, nebo lhář.
Mistr o skromnosti v Hovorech praví, mimo jiné, toto: „Dobrý muž se nermoutí, že druzí lidé neuznávají jeho zásluh. Jeho jedinou starostí je, že on by mohl neuznat zásluh jejich.“ (Konfucius, Hovory, Kniha I./16)

Vzdělání. Je třeba se neustále vzdělávat, neboť svět a věci kolem nás se stále mění a stále více komplikují.

Mistr o vzdělání hned v první větě Hovorů praví toto: „Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není koneckonců potěšení?“ (Konfucius, Hovory, Kniha I./1)

Sebereflexe. Povinností advokáta vyplývající jak ze zákona, tak ze stavovských předpisů je chránit zájmy klienta a učinit pro ně maximum; nicméně, každý chybuje, chybu je třeba přiznat a vzít si z ní ponaučení, aby se již neopakovala, nikoliv z vlastních chyb vinit ostatní, případně se trapně vytáčet, že se vůbec nic nestalo.

Mistr o sebereflexi praví toto: „Nejprve a především buďte věrni svým nadřízeným, plňte všechny sliby, odmítejte přátelství se všemi těmi, kdož nejsou jako Vy. A jestliže jste se zmýlili, nebojte se to přiznat a napravte svoje konání!“ (Konfucius, Hovory, Kniha IX./24)

Spolupráce s inteligentními a erudovanými jedinci jakéhokoliv druhu. Je potěšením vzdělávat se od těch a pracovat s těmi, kteří jsou chytřejší než Vy, neboť od nich je možné se spoustu nového naučit.
Opět nezbývá nežli odkázat na Mistra, který pravil toto: „Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, jako by to byl někdo, koho byste se báli ztratit!“ (Konfucius, Hovory, Kniha VIII./17)

Konfucia by bylo možné citovat hodiny, ale na odlehčenou lze závěrem zmínit alespoň toto.

Ve vztahu k fakturaci a obecně k nabývání majetku. „Každá myšlenka na bohatství a hodnosti získané nespravedlivě je mi stejně vzdálena jako oblaka, která mi plují nad hlavou.“ (Konfucius, Hovory, Kniha VII./15)

Ve vztahu k ostatním advokátům. „Pravil Mistr: Urození mužové nikdy nesoupeří. Namítneš, že při lukostřelbě soupeří. Ale i tehdy, když vystupují na střelnici, tu se vzájemně uklánějí a dávají si přednost a připíjejí si, když sestoupí. Tak, ač soupeří, chovají se stále jako urození mužové.“ (Konfucius, Hovory, Kniha III./7)

Ve vztahu k vlastnostem soudce. „Urozený muž ve svém jednání se světem nemá ani nepřátelství, ani náklonnost, ale kdekoliv spatří právo, postaví se na jeho stranu.“
(Konfucius, Hovory, Kniha IV./10)

Ve vztahu k vlastnostem politika. „Pravil Mistr: Urozenému nezáleží na tom, nemá-li úřadu; jedině na tom mu záleží, má-li vlastnosti, které by ho opravňovaly k úřadu. Je mu lhostejno, nedostane-li se mu uznání. Je příliš zaměstnán konáním toho, co ho opravňuje k uznání.“ (Konfucius, Hovory, Kniha IV./14)
„Urozený muž se vyzná v tom, co je správné, stejně jako se malí lidé vyznají v tom, co se vyplatí.“ (Konfucius, Hovory, Kniha IV./16)

Ve vztahu k rodičům: „Meng Wu Po se tázal, jak se máme chovat k rodičům. Mistr pravil: Chovej se tak, aby tvůj otec a tvá matka neměli o tebe jiných obav, než pokud jde o tvoje zdraví.“ (Konfucius, Hovory, Kniha II./6)

Pravil Mistr: „Je vždy lépe, zná-li muž věk rodičů. V jednom případě mu takové vědomí bude útěchou, v druhém případě ho to naplní zdravou obavou.“ (Konfucius, Hovory, Kniha IV./21)

Pro náročné příznivce Japonska pak lze doporučit následující odkazy:
A na závěr samozřejmě:

Napište mi