GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
– Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Advokáti tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), informují fyzické osoby o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s výkonem advokacie. Tato informace se netýká zpracování údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby, které nejsou osobním údajem ve smyslu GDPR.

– Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje
b) finanční údaje (např. fakturační údaje, platební údaje)
c) údaje obsažené v advokátním spisu
d) údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak)

Pokud došlo ke změnách Vašich osobních údajů, prosíme informujte nás a poskytněte aktuální údaje. Kontaktovat nás můžete emailem, nebo poštou na adrese naší kanceláře.

– Jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí shora uvedených údajů a) až d) výše je povinné, neboť je nezbytné pro realizaci smluvních povinností, anebo pro realizaci povinností daných právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie. Bez zpracování těchto údajů nelze poskytnout právní poradenství.

– Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
Výše uvedené osobní údaje zpracovávané advokáty pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje poskytl náš klient nebo Vy při uzavření smlouvy s námi či naším klientem či v průběhu její realizace
b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík
c) údaje pocházejí ze spisu, který je v rámci řízení veden státním orgánem (např. soudní, správní, trestní)
– Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

a) realizace smlouvy uzavřené s Vámi nebo s klientem
b) udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi
c) plnění našich povinností daných právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie.
– Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše údaje zpracováváme, protože:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou (např. smlouva o právním poradenství)
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na advokáty jakožto správce vztahuje v rámci výkonu advokacie (např. vedení advokátního spisu)
– Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny
V odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

– poskytovatelům IT služeb, které využíváme pro výkon advokacie;
– poskytovateli poštovních služeb či kurýrovi v rozsahu jméno a adresa, pokud jste adresátem zásilky;
– (trvale) spolupracujícím advokátům, kteří se podílejí na poskytování právního poradenství pro klienta;
– překladatelům a překladatelským agenturám;
– znalcům a znaleckým ústavům;
– subjektům a/nebo orgánům stanoveným právním předpisem v případech, kdy poskytnutí takových údajů nám ukládají právní předpisy (např. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ) a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti;
– je-li to nutné pro realizaci právního poradenství pro klienta a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti, jsme oprávněni předat osobní údaje v nezbytném rozsahu do zahraničí spolupracujícímu advokátovi/advokátní kanceláři. V rámci této spolupráce může dojít k předání osobních údajů výhradně v rámci Evropské unie,
– v případě, že jste naším klientem a bylo to s Vámi individuálně domluveno, můžeme zveřejnit Vaše identifikační údaje ve svých propagačních materiálech.

Nikdy a za žádných okolností nezpřístupníme Vaše osobní údaje jiným subjektům k dalšímu komerčnímu využití!
– Po jakou dobu budeme Vaše údaje zpracovávat
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Zpracování po nezbytně nutnou dobu znamená,

a) zpracování po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi nebo s naším klientem,
b) zpracování po dobu určenou právním předpisem vztahujícím se k výkonu advokacie,
c) zpracování po dobu určenou jiným právním předpisem,
d) zpracování po skončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi nebo naším klientem po dobu trvání jakýchkoli promlčecích lhůt jakýchkoli potencionálních nároků.
+ Jaká máte práva související se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji nás můžete kontaktovat písemně na adrese sídla kanceláře nebo emailem na jakékoliv e-mailové adrese uvedené v kontaktech. Rovněž máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz)